Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (zwanego dalej Domem) przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu, a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, jej przedstawiciela ustawowego, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w Domu w dniu jej kierowania.

Całość dokumentacji przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) celem wydania stosownej decyzji.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2; 01-833 Warszawa
sekretariat tel. (022) 599-71-20, e-mail: sekretariat@wcpr.pl

Godziny pracy: pn. - pt. 8:00 - 16:00

W przypadku wydania decyzji kierującej, umieszczającej i o odpłatności, wymienione dokumenty otrzymuje osoba zainteresowana oraz Dom Pomocy Społecznej do którego została skierowana.

W Domu Pomocy Społecznej ww. osoba zostaje wpisana na listę osób oczekujących na przyjęcie. Przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania, ustala wstępne warunki pobytu, jak również zawiadamia pisemnie o terminie przyjęcia do Domu.

 

Wykaz podstawowych dokumentów dotyczących skierowania
do domu pomocy społecznej (zwanego dalej Domem) kompletowanych
przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

 

 • Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu lub jej przedstawiciela ustawowego w sprawie skierowania do Domu, w szczególnych przypadkach Postanowienie Sądu.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 • Zgoda na ponoszenie opłat za pobyt w Domu z zasiłku stałego, świadczenia emerytalno – rentowego lub innego dochodu.
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury.
 • Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu.
 • Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
 • Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu lub umowa na partycypowanie w tej opłacie.
 • Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zasady w tym zakresie reguluje:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 tekst jednolity z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734 tekst jednolity z późn. zm.);
 • Zarządzenie nr 410/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania przy kierowaniu i umieszczaniu w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania wysokości odpłatności za pobyt w domach Pomocy społecznej wnioskodawcy i opłat osób zobowiązanych”.

Wszelkich informacji uzupełniających dotyczących Domu udzielą pracownicy socjalni Domu
- wykaz telefonów i 
e-maili w zakładce „KONTAKT”.