Obowiązek informacyjny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” jest Dom Pomocy Społecznej
im. „Matysiaków” przy ul. Arabskiej 3, 03-977 Warszawa, o numerze REGON 006377154, w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.

 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa
lub elektronicznie − na adres e-mail: sekretariat.dpsmatysiaki@um.warszawa.pl
lub telefonicznie – pod numerem telefonu: 22 617 48 88.

 

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, Pana Pawła Makowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail: kontakt@privacymatters.pl.