Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. WSTĘP
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem Serwisu
dostępnego pod adresem dpsmatysiaki.waw.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym
o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej im.
„Matysiaków” z siedzibą w Warszawie (03-977), przy ul. Arabskiej 3, wpisany do rejestru
domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 85, o numerze NIP:
1130695716 oraz numerze REGON: 006377154 (dalej: Administrator).
Kontakt z Administratorem:
1) adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa
2) e-mail: sekretariat@dpsmatysiaki.waw.pl
3) telefon: 22 617 48 88.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych
osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można
skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) adres: Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa
2) e-mail: kontakt@privacymatters.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
a) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
b) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo
wskazany w dalszej części polityki prywatności.
II. GROMADZONE DANE - INFORMACJE PODSTAWOWE
2. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów
wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
3. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art.
22 RODO.
4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za
pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane - oprócz osobom upoważnionym przez
Administratora - innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług
technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych,
podmiotom świadczącym usługi doradcze,
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi kurierskie,
kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz
Administratora na podstawie zawartych umów.
5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za
pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia
wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w
oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
8) na zasadach określonych w RODO.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
8. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika.
Administrator może również przetwarzać:
1) dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania przez
niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności,
2) dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na
podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu
w celu realizacji umowy - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej
umowy),
3) dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z
Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na
podstawie Państwa zgody.
III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
111. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY
1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu
kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa,
w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia
komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego
w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit.
f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne
kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich
wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia
odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do
realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to
odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną
korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania
zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za
pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie
lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE
1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie
zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są
to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora
do administrowania Serwisem.
5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy,
wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w
szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz
wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez
użytkowników.
6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów
związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz analizowania ewentualnych naruszeń
bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem, a także w celu prowadzenia anonimowych statystyk
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”.
7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie www.dpsmatysiaki.waw.pl/polityka-cookies.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisu
dostępnego pod adresem dpsmatysiaki.waw.pl.
2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym do stron partnerów oraz
innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. Urząd m.st. Warszawy, Biuletyn
Informacji Publicznej, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Targeo). Administrator zaleca,
aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się z obowiązującymi
tam politykami prywatności.
3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
w szczególności w przypadku:
1) rozwoju technologii,
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony
danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
3) rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych funkcjonalności i usług.
4. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez
zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.