Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsmatysiaki.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 08.03.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2018 r.

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 10. Strona nie posiada głosowego czytnika treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Zarzycka, sekretariat.dpsmatysiaki@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-617-48-88 w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00, fax. 22-617-45-78 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Wiadomości SMS obsługujemy pod nr telefonu: 723-244-179.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” znajduje się w Warszawie przy
ul. Arabskiej 3. Ulica Arabska zlokalizowana jest na Saskiej Kępie w Dzielnicy
Praga-Południe, w obszarze wyznaczonym ulicami: Wał Miedzeszyński, Ateńska, Egipska, Afrykańska. Swój bieg zaczyna skrzyżowaniem z ul. Ateńską i kończy na skrzyżowaniu
z ul. Afrykańską. Całkowita długość ulicy wynosi około 370 metrów, nie przebiegają przez
nią trasy komunikacji miejskiej
ani ścieżki rowerowe.

Dojścia piesze chodnikiem wzdłuż ulic: od strony Wału Miedzeszyńskiego (około 280 m),
od ul. Ateńskiej (około 120 m), od skrzyżowania ul. Ateńskiej z ul. Egipską i Saską (około 420 m), od ul. Afrykańskiej (około 250 m), od skrzyżowania ul. Afrykańskiej z ul. Egipską
i Bora Komorowskiego (około 550 m).

Najbliższe przystanki autobusowe ZTM w okolicy Domu:

 • ul. Egipska – przystanek „Afrykańska 01” (przy skrzyżowaniu z ul. Afrykańską) linie: 111, 117, 123, 147, 411, 507, 509; na żądanie: N02, N22, N72;
  E1 – linia ekspresowa (przystanek stały);
 • ul. Egipska – przystanek „Afrykańska 02” (przy bazarku)
  linie: 111, 117, 123, 147, 411, 507, 509; na żądanie: N02, N22, N72;
  E1 – linia ekspresowa (przystanek stały);
 • ul. Ateńska – przystanek „Ateńska 01” (przy Kościele) linia: 117;
 • ul. Brukselska – przystanek „Ateńska 02” (przy skrzyżowaniu z ul. Ateńską)
  linia: 117;
 • ul. Egipska – przystanek „Ateńska 03” (przy skrzyżowaniu z ul. Ateńską)
  linie: 111, 123, 147; na żądanie: N02, N22, N72;
 • ul. Wał Miedzeszyński – przystanek „Ośrodek LOK 01”„Ośrodek LOK 02” (przy skrzyżowaniu z ul. Ateńską) linia: 146.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 1. Dojście do budynku (wejścia głównego) znajduje się od strony ulicy Arabskiej 3 (furtka wejściowa na stałe zamknięta) - przy furtce wejściowej na teren znajduje się dzwonek, po którego naciśnięciu pracownik Recepcji DPS otworzy furtkę.
  Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane.
  Wejście główne do budynku DPS jest bardzo widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku, jest zadaszone i dostępne dla osób
   na wózkach inwalidzkich Przy wejściu znajduje się podjazd zapewniający dostęp
  do budynku osobie z niepełnosprawnością. Hol wejściowy wyposażony jest w miejsca spoczynkowe i przestrzeń dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu głównym znajduje się Recepcja, w której pracownik Domu (lub ochrona) zawsze pomoże osobie niepełnosprawnej w wejściu na teren DPS. Możliwe jest również wyznaczenie przewodnika (pracownika DPS), który udzieli wszelkiej możliwej pomocy, informacji  i wsparcia w poruszaniu się po terenie DPS osobie niepełnosprawnej.
 2. W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z oznaczeniami przycisków dla osób niedowidzących oraz dwie platformy schodowe likwidujące bariery komunikacyjne. Dojście do windy jest pozbawione progów. Pomieszczenia użytkowe (jak np. sala widowiskowa) wyposażona jest w pochylnię dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 3. Korytarze DPS są szerokie, umożliwiające przemieszczanie się osób
  z niepełnosprawnościami, na piętrach pawilonów mieszkalnych znajdują się oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku DPS nie ma  informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 5. Na terenie DPS znajduje się wytyczone miejsce do parkowania pojazdów dla osób
  niepełnosprawnych.
 6. Do budynku DPS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w Recepcji.
 7. W DPS istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line