Zasady odpłatności

Zasady odpłatności

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy ustala Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Opłaty za pobyt w Domu wnoszą:

  1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Zasady odpłatności za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
oraz wyroby medyczne

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szczegółowe zasady reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 tekst jednolity z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Koszt utrzymania

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” - 9 264,61 zł. Zarządzenie Nr 610/2024 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2024 roku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 3585 z dnia 26 marca 2024 r.*)

 * dokumenty dostępne na stronie BIP, w menu podmiotowym – „zasady funkcjonowania”

  

Wszelkich informacji uzupełniających udzielą pracownicy socjalni Domu - wykaz telefonów i e-maili w zakładce „KONTAKT”.