Świadczone usługi

Zakres świadczonych usług

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” świadczy szereg usług na rzecz mieszkańca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

1)    w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie i odpowiednią organizację posiłków,
 • posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych,

2)    w zakresie usług opiekuńczych, zapewnia:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • całodobową opiekę pielęgnacyjną,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

3)    w zakresie usług wspomagających i opiekuńczych, zapewnia:

 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
 • możliwość udziału w praktykach religijnych i kontakt z kapłanem, zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
 • udział w imprezach kulturalnych, organizowanych świętach i uroczystościach okazjonalnych,
 • warunki do rozwoju samorządności mieszkańców,

4)    w zakresie pracy socjalnej, zapewnia:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych,
 • pomoc w procesie adaptacji,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • udzielanie informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

 

Szczegółowe zasady reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 tekst jednolity z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Wszelkich informacji uzupełniających udzielą pracownicy socjalni Domu
- wykaz telefonów i 
e-maili w zakładce „KONTAKT”.