Aktualności

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od kwietnia do grudnia 2023

 

Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim dotację celową ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od kwietnia do grudnia 2023.

Kwota dotacji dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków” 431.478 zł

 
 

 

Miasto Stołeczne Warszawa, prowadzące Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie przy ul. Arabskiej 3, współrealizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” (drugi nabór).

 

 

 

Dofinansowanie projektu w roku 2021:  42 267,34 zł

 

 

 

 


 

 
 

 

Miasto stołeczne Warszawa, prowadzące Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie przy ul. Arabskiej 3, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

 

 

Dofinansowanie projektu:  52 735,08 zł

 

 

 


 

 
 

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa otrzymała granty finansowe na kwotę blisko 700 tysięcy złotych, które są wsparciem domów pomocy społecznej. Granty zostały przyznane z funduszy europejskich w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
Granty zostały przeznaczone jako finansowe wsparcie dla 14 warszawskich domów pomocy społecznej, w tym personelu Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie przy ul. Arabskiej 3, w celu zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Z otrzymanych pieniędzy zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu. Pozostała część grantów przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wartość uzyskanych grantów: 52 735,08 zł.


 

 
 

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”
realizowany w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

     Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie przy
ul. Arabskiej 3, otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej
w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

     Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami  przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu
w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 196 732,23 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa: 36 694,72 zł.

 

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Otrzymana z Województwa Mazowieckiego pomoc rzeczowa - oczyszczacze powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A. wraz z kartridżami.

Jednostkowa wartość oczyszczacza to kwota 8 730,29 złotych brutto a Kartridża Electronica ITEL S.A.  350,80 zł.